No.: FW005

latino:
deutsch:
francais:
italiano:

euphrasio minima
Zwerg-Augentrost
euphraire naine
euphrasia minima